Nrisingha Avatar, 4th incarnation of Vishnu - 19th Century Kalighat Painting