Shrimadguru Adi Shankaracharya by Raja Ravi Varma

Oleograph Print