Savitri, Satyavan & Yama by M. V. Dhurandhar 1924

Oil on Canvas