Ganga Avataran by Raja Ravi Varma

Oleograph Print